Voor onderzoekers

Bij deze willen wij  u erop attent maken dat het Onderzoeksfonds Hematon voor het jaar 2021  gelden heeft gereserveerd om financieel bij te kunnen dragen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hemato-oncologische aandoeningen.

Hieronder en in het formulier ‘beoordelingscriteria en omschrijving onderzoek’ (zie https://www.onderzoeksfondshematon.nl/voor-onderzoekers/) kunt u lezen aan welke criteria de aanvragen dienen te voldoen. Bij aanmelding wordt u verzocht het formulier ingevuld mee te sturen. Wanneer u niet zelf hiervoor belangstelling heeft, maar wel kandidaten kent die hier in geïnteresseerd zouden kunnen zijn, stelt het bestuur het bijzonder op prijs wanneer u deze mogelijkheid bij hen onder de aandacht wilt brengen.

Voorwaarden
Het fonds wil onderzoekers, al dan niet klinisch werkzaam, die onderzoek doen op het gebied van Multiple Myeloom en de ziekte van Waldenström, uitnodigen om van deze bijdragemogelijkheid gebruik te maken.

Maximale vergoeding: € 30.000,-  (Mag/kan over meerdere jaren worden uitgesmeerd)

De volgende informatie dient te worden verstrekt:

  • Beschrijving van het onderzoek in “lekentaal” (max. 2 A4)
    Inleiding, doelstelling, uitvoering
  • Ingevuld formulier ‘beoordelingscriteria en omschrijving onderzoek’.
  • Een begroting met vermelding van eventuele andere financieringsbronnen en de hoogte daarvan.
  • Een ondertekende aanbevelingsbrief van de financieel verantwoordelijke van de afdeling alsmede van de begeleider /voorzitter onderzoeksgroep/afdeling

Aanmelding:
een digitale versie als pdf per e-mail vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

De ontvang(st)er van de bijdrage verplicht zich om na een jaar/afloop van het onderzoek een verslag in lekentaal te schrijven. Dit verslag zal op de website van het Onderzoeksfonds Hematon (www.onderzoeksfondshematon.nl) worden geplaatst en indien mogelijk in het kwartaalblad van Hematon.

Uw aanvraag zien wij met belangstelling tegemoet.

De sluitingsdatum voor inzending is 1 december 2020. De ingevulde formulieren kunnen per e-mail verstuurd worden aan ondergetekende: voorzitter@onderzoeksfondshematon.nl

De ingediende aanvragen zullen daarna ter beoordeling aangeboden worden aan de Medische Adviesraad die vervolgens een advies uitbrengt aan het bestuur van het Onderzoeksfonds Hematon. Het bestuur beslist welk project / onderzoek in aanmerking komt voor een bijdrage uit het fonds.

Contact:
E-mail: info@onderzoeksfondshematon.nl

Beoordelingscriteria en omschrijving onderzoek bij aanvraag bijdrage uit Onderzoeksfonds Hematon. Maximaal 4 A4
– Het onderzoek moet een wetenschappelijk verantwoord onderzoek betreffen.
– Het onderzoek moet zich richten op en relevant zijn voor de hemato-oncologische aandoeningen: Multipel Myeloom of de ziekte van Waldenström.
– Het onderzoek moet origineel zijn, dat wil zeggen dat het niet elders ook wordt uitgevoerd, maar ook bijzonder in de zin van vernieuwend.

Het volledige formulier kunt u downloaden via onderstaande link

Beoordelingscriteria en omschrijving onderzoek