Voor onderzoekers

Bij deze willen wij u erop attent maken dat het Onderzoeksfonds Hematon voor het jaar 2024  geld beschikbaar heeft om twee onderzoeksvoorstellen te honoreren.
één voor onderzoek op het gebied van Multiple Myeloom en de ziekte van Waldenström en
één voor onderzoek op het gebied van een hemato-oncologische aandoening, niet zijnde MM of MW.

Hieronder kunt u lezen aan welke criteria de aanvragen dienen te voldoen. Bij aanmelding wordt u verzocht het formulier ingevuld mee te sturen. Wanneer u niet zelf hiervoor belangstelling heeft, maar wel kandidaten kent die hier in geïnteresseerd zouden kunnen zijn, stelt het bestuur het bijzonder op prijs wanneer u deze mogelijkheid bij hen onder de aandacht wilt brengen.

Voorwaarden

Het fonds wil onderzoekers, al dan niet klinisch werkzaam, die onderzoek doen op het gebied van hemato-oncologische aandoeningen uitnodigen om van deze bijdragemogelijkheid gebruik te maken.

Maximale vergoeding per onderzoek: € 30.000,-  (Mag/kan over meerdere jaren worden uitgesmeerd)

De volgende informatie dient te worden verstrekt:

  • Beschrijving van het onderzoek in “lekentaal” (max. 2 A4)
    Inleiding, doelstelling, uitvoering
  • Ingevuld formulier ‘beoordelingscriteria en omschrijving onderzoek’.
  • Een begroting met vermelding van eventuele andere financieringsbronnen en de hoogte daarvan.
  • Een ondertekende aanbevelingsbrief van de financieel verantwoordelijke van de afdeling alsmede van de begeleider /voorzitter onderzoeksgroep/afdeling

Aanmelding:
een digitale versie als pdf per e-mail vóór 1 december 2023.

De ontvang(st)er van de bijdrage verplicht zich om na een jaar/afloop van het onderzoek een verslag in lekentaal te schrijven. Dit verslag zal op de website van het Onderzoeksfonds Hematon worden geplaatst en indien mogelijk in het kwartaalblad van Hematon.

Uw aanvraag zien wij met belangstelling tegemoet.

De sluitingsdatum voor inzending is 1 december 2023. De ingevulde formulieren kunnen per e-mail verstuurd worden aan: secretaris@onderzoeksfondshematon.nl

De ingediende aanvragen zullen daarna ter beoordeling aangeboden worden aan de Medische Adviesraad die vervolgens een advies uitbrengt aan het bestuur van het Onderzoeksfonds Hematon. Het bestuur beslist welke projecten / onderzoeken in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds.

Contact:
E-mail: info@onderzoeksfondshematon.nl

Beoordelingscriteria en omschrijving onderzoek bij aanvraag bijdrage uit Onderzoeksfonds Hematon. Maximaal 4 A4
– Het onderzoek moet een wetenschappelijk verantwoord onderzoek betreffen.
– Het onderzoek moet zich richten op en relevant zijn voor de hemato-oncologische aandoeningen:
– Het onderzoek moet origineel zijn, dat wil zeggen dat het niet elders ook wordt uitgevoerd, maar ook bijzonder in de zin van vernieuwend.

Het aanvraagformulier kunt u downloaden via onderstaande link

Aanvraagformulier voor subsidie bij het Onderzoekfonds Hematon