Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 van het Fonds Stimulans (FS)

jaarverslag in pdf formaat: jaarverslag 2015 FS

Historie
Het legaat dat CMWP (destijds CKP) in 2001 ontving, was voor het bestuur van de Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten (CMWP) aanleiding een aparte stichting op te richten. Hierdoor konden de ontvangen gelden gescheiden blijven van CMWP en kon het beste uitvoering worden gegeven aan de bestemming die bij het legaat was bepaald: Onderzoek ten dienste van patiënten die lijden aan Multipel Myeloom of de ziekte van Waldenström.

Op 9 december 2002 werd de Stichting Stimulans opgericht en in 2003 erkende de belastingdienst de Stichting als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het bestuur van de stichting Stimulans heeft in 2010 besloten om de naam te wijzigen in Fonds Stimulans (FS).
FS beschikt sinds 2010 over een Medische Advies Raad (MAR).

In 2014 is de CMWP opgegaan in de Stichting Hematon met als patiëntengroep Hematon MW.

 Doelstelling

Het fonds tracht het onderzoeksdoel te bereiken door:

 • Het onderhouden van contacten met beroepsgroepen, instellingen en instanties, die direct dan wel indirect betrokken zijn bij het
  kankeronderzoek;
 • Het bevorderen van onderzoek dat gericht is op de behandeling, verbetering en/of genezing van multipel myeloom en de ziekte van Waldenström. Inclusief psychosociaal onderzoek, gericht op kwaliteit van leven.

Om de doelen te realiseren wil FS samenwerken met organisaties zoals Hematon MW als patiëntenorganisatie,  het KWF, de HOVON en de universitaire onderzoekinstituten.

FS kan zelf onderzoek initiëren en laten uitvoeren. Goede contacten met de onderzoeksinstellingen en universiteiten zijn nodig.

FS staat open voor het financieel ondersteunen van relevante onderzoeksplannen van deze instellingen. Om de relevantie en kwaliteit  van de aangevraagde onderzoeken goed te beoordelen wordt advies gevraagd aan de MAR.

Activiteiten 2015

In 2015 is  subsidie verleend aan Drs. L. Wieten, voor haar onderzoek ‘’Natural killer cell therapy in multiple myeloma’’.
Daarnaast is een bijdrage aan de drukkosten verleend aan Drs. R. Oostvogels voor haar proefschrift over haar onderzoek  “Minor histocompability antigens: from identification to vaccination”
Ook in 2015 heeft een afvaardiging van het bestuur overlegd met het bestuur van Hematon-MW om het beleid op elkaar af te stemmen.

Giften en legaten

In het verslagjaar zijn  er een aantal toezegging ontvangen van donateurs, die gebruik maakten van de (nieuwe) fiscale regeling van ”Schenken – een periodieke gift’’ zonder tussenkomst van een notaris.
Verder zijn er diverse acties georganiseerd waarbij mensen zich hebben laten sponsoren voor sportprestaties, zoals de marathon van Rotterdam en de Weissensee schaatsmarathon. De opbrengst van een actie rond de inzameling van taxus – afval werd aan FS gedoneerd.

Wij willen al onze donateurs (2015: 101 – 2014: 62) van harte dankzeggen voor hun bijdragen.

Financiën

De inkomsten uit giften en legaten bedroegen in 2015 € 16.037,38 (2014 € 10.052,39).
De rente-inkomsten uit de deposito rekening bedroegen in 2015  € 2.308,39 (2014  € 3.283,10).
De kosten bedroegen € 25.926,42 (2014 € 70.889,88) waarvan € 2.926,42 (2014 € 2.889,88) organisatiekosten (onder meer reis- en verblijfkosten en kosten voor de  eigen website, en € 1.500 onderzoekskosten fondsenwerving) en € 23.000 (2014 € 68.000,-) voor kosten voor onderzoek en ontwikkeling:

 • Project Dr. Wieten (toezegging 2014) € 6.000,-
 • Project Drs. Drent € 15.000,-
 • Bijdrage Proefschrift Drs. Oostvogels € 2.000,-

Voor de toezeggingen in 2014 is een Bestemmingsreserve gecreëerd, waar de uitgaven in 2015 op zijn belast; er resteert per einde jaar 2015 nog een Bestemmingsreserve Projecten 2014 van € 24.000,-.

Voor de toezegging in 2015 is eveneens een Bestemmingsreserve gecreëerd, waar de uitgaven op worden belast; er resteert per eind 2015 nog een Bestemmingsreserve Projecten 2015 van € 15.000,-Na verrekening van de project uitgaven met de Bestemmingsreserves, resulteert een negatief resultaat 2015 van €1.580,35.

Per 31-12-2015 bedraagt de Vrije Reserve van FS (voor aftrek van het jaarresultaat 2015) € 148.225,91 en de  Bestemmingsreserves  € 39.000,- voor de resterende toegekende subsidies aan de projecten van Drs. Drent, Dr. Kersten  en Dr. Wieten.

Bestuur

Per 1 januari 2015 was de samenstelling:

– Tjaard Hollenbeek Brouwer (lid);
– Ria Kosten (lid);
– Bert van Leeuwen (voorzitter);
– Margriet van Pelt (lid);
– Jan Trapman (penningmeester);
– Jan Vesseur (lid);
– Henk Lokhorst (aanwezig als voorzitter MAR).

In 2015 vergaderde het bestuur 3 keer.

Per 31 december 2015 was de samenstelling van het bestuur:

– Bert van Leeuwen (voorzitter);
– Jan Trapman (penningmeester);
– Vacature (secretaris);
– Tjaard Hollenbeek Brouwer (lid);
– Ria Kosten (lid);
– Jan Vesseur (lid);
– Henk Lokhorst (aanwezig als voorzitter MAR).
Er zijn in het bestuur vier commissies gevormd:

 • Algemeen Beleid (AB)
  Deze commissie bereidt vergaderingen voor en coördineert het beleid van het bestuur
 • Externe Contacten en onderzoeksprojecten(E&O)
  Deze commissie onderhoudt o.a. de contacten met de verschillende medische universiteiten en coördineert de jaarlijkse ronde van subsidieverlening voor nieuwe projecten.
 • Financiën, begroting en fondsenwerving(F&W)
 • Public relations, website en Hematon-MW (P&W)

In het voorjaar van 2015 hebben studenten van de hogeschool Windesheim een rapport gepresenteerd ‘’Fundraising, Grantmaking & Sponsoring’’, met daarin een aantal aanbevelingen. Het bestuur dankt de studenten voor hun rapport en onderzoekt de mogelijkheden die daarin genoemd worden.

Website

Op de website www.fondsstimulans.nl is de belangrijkste informatie over FS te vinden: samenvattingen van gesubsidieerde projecten, het jaarverslag,    informatie voor onderzoekers over subsidievoorwaarden en de samenstelling van het bestuur. Ook  het Beleidsplan wordt gepubliceerd op de website.

Namens het bestuur:

J.Trapman, secretaris a.i.