Meerjarenbeleidsplan (MBP)

Samenvatting meerjarenbeleidsplan (MBP) Fonds Stimulans (FS)

Algemeen

In 2001 kreeg de voorloper van de Contactgroep voor Multipel Myeloom en Waldenström Patiënten (CMWP) een legaat te besteden aan onderzoek ten dienste van patiënten met Multipel Myeloom (MM) of Waldenström (W). Om dit doel te verwezenlijken is op 9 december 2002 Fonds Stimulans opgericht. In overleg met de Medische Adviesraad (MAR) van het CMWP worden subsidies toegewezen aan onderzoeken die aan de doelstelling beantwoorden.
De CWMP gaat samen met LymfklierkankerVereniging Nederland (LVN) Stichting Contactgroep Leukemie (SCL) en Contactgroep Stamceltransplantaties (SCT) op in de Stichting Hematon.

Missie, doelstelling

Doel
Het doel is het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling ten dienste van mensen die lijden aan de ziekten Multipel Myeloom (MM) en de ziekte van Waldenström (WM).
Werkwijze
FS tracht het doel te bereiken door:
•het verschaffen van informatie aan patiënten
•het onderhouden van contacten met beroepsgroepen, instellingen en instanties die (in)direct betrokken zijn bij het kankeronderzoek
•het bevorderen van onderzoek gericht op behandeling, verbetering en/of genezing van MM en WM

Vermogen van FS

Vermogensbeheer
Het bestuur is verantwoordelijk voor de wijze waarop het vermogen wordt beheerd. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden belangeloos, slechts de noodzakelijke onkosten, die voldoen aan de fiscale regels hiervoor, worden vergoed.
Belegging van het vermogen zal uitsluitend geschieden in deposito’s en/of spaarrekeningen bij Nederlandse banken of leningen aan de Nederlandse overheid. Verantwoording vindt plaats middels een jaarverslag dat wordt gepubliceerd in Emergo!, het kwartaalblad van de CMWP, door een presentatie op de Landelijke Contactdag van de vereniging en op de website van FS.

Bestuur

Bestuursleden moeten affectie hebben met MM of WM en de doelstelling van FS onderschrijven. De aanstelling geschiedt voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.
Van elke bestuursvergadering worden notulen opgesteld.
Het bestuur is onderverdeeld in commissies:
•AB: algemeen beleid
•E&O: externe contacten en onderzoek
•F&W: financiën, begroting en fondsenwerving
•P&W: public relations, website en Emergo!

Financieel beleid

FS werkt met middelen die verkregen zijn/worden uit donaties, giften, legaten en andere vormen van fondsenwerving. Deze middelen dienen ingezet te worden conform de doelstelling. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, waarbij een budget voor bijdragen aan onderzoeken beschikbaar wordt gesteld.

Beleidscyclus

Jaarlijks zal er een jaarplan worden opgesteld met een daaraan gerelateerde begroting. Na 2 jaar zal het vigerende MBP worden geëvalueerd, en waar nodig aangepast. Na 3 jaar zal begonnen worden aan de voorbereiding van een vervolg MBP.

Beleidsvoornemens en strategie

Beleidsvoornemens en strategie
In samenwerking met de MAR zal worden onderzocht in hoeverre FS steun kan verlenen bij de cofinanciering van onderzoeken op de universiteiten. Dit moet wel gaan over concrete projecten.
De CMWP vormt in de nieuwe stichting Hematon de Diagnosegroep Hematon/MM &WM. FS wil in de nieuwe situatie de sterke band met deze diagnosegroep continueren. Daarbij zal FS goede en duidelijke afspraken moeten maken voor procedures op de taakgebieden:
•informatievoorziening
•public relations
•stimulering onderzoek
•werving van nieuwe bestuursleden
•giften/donaties en fondsenwerving

Fondsenwerving zal de komende planperiode het speerpunt zijn.

De website van FS zal up-to-date worden gehouden en voorzien worden van de informatie die nodig is om de ANBI status te behouden.

Voor de volledige tekst van het MBP klik hier.