Jaarverslag 2016

Via onderstaande link kunt u het Jaarverslag van 2016 lezen.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 van het Fonds Stimulans (FS)

Historie
Het legaat dat CMWP (destijds CKP) in 2001 ontving, was voor het bestuur van de Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten (CMWP) aanleiding een aparte stichting op te richten. Hierdoor konden de ontvangen gelden gescheiden blijven van CMWP en kon het beste uitvoering worden gegeven aan de bestemming die bij het legaat was bepaald: Onderzoek ten dienste van patiënten die lijden aan Multipel Myeloom of de ziekte van Waldenström.
Op 9 december 2002 werd de Stichting Stimulans opgericht en in 2003 erkende de belastingdienst de Stichting als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het bestuur van de stichting Stimulans heeft in 2010 besloten om de naam te wijzigen in Fonds Stimulans (FS).
FS beschikt sinds 2010 over een Medische Advies Raad (MAR).

In 2014 is de CMWP opgegaan in de Stichting Hematon met als patiëntengroep Hematon MW.

 Doelstelling
Het fonds tracht het onderzoeksdoel te bereiken door:

 • Het onderhouden van contacten met beroepsgroepen, instellingen en instanties, die direct dan wel indirect betrokken zijn bij het
  kankeronderzoek;
 • Het bevorderen van onderzoek dat gericht is op de behandeling, verbetering en/of genezing van multipel myeloom en de ziekte van Waldenström. Inclusief psychosociaal onderzoek, gericht op kwaliteit van leven.
 • Om de doelen te realiseren wil FS samenwerken met organisaties zoals Hematon MW als patiëntenorganisatie,  het KWF, de HOVON en de universitaire onderzoekinstituten.

FS kan zelf onderzoek initiëren en laten uitvoeren. Goede contacten met de onderzoeksinstellingen en universiteiten zijn nodig.
FS staat open voor het financieel ondersteunen van relevante onderzoeksplannen van deze instellingen. Om de relevantie en kwaliteit  van de aangevraagde onderzoeken goed te beoordelen wordt advies gevraagd aan de MAR.

Activiteiten 2016
In 2016 is subsidie verleend aan Dr. Maes van de universiteit Brussel , voor zijn onderzoek ‘’Onderzoek naar de immunomodulerende eigenschappen van epigenetisch gerichte behandelingen in multipel myeloma’.
Daarnaast is een bijdrage aan de drukkosten verleend aan Drs. I.S. Nijhof  voor haar proefschrift over haar onderzoek ”Beyond the Horizon”.
Verder zijn in 2016 bedragen betaald aan de onderzoeken van Drs. Wieten/Dr. Bos (subsidie toewijzing 2014) en Drs. Drent (subsidie toewijzing 2015).

Giften en legaten
In het verslagjaar zijn  er een aantal toezegging ontvangen van donateurs, die gebruik maakten van de (nieuwe) fiscale regeling van ”Schenken – een periodieke gift’’ zonder tussenkomst van een notaris.

Wij willen al onze donateurs (2016: 85 – 2015: 101 – 2014: 62) van harte dankzeggen voor hun bijdragen.

Financiën
De inkomsten uit giften en legaten bedroegen in 2016 € 7.946,74 (2015 € 16.037,38 ).
De rente-inkomsten uit de deposito rekening bedroegen in 2016 € 1.303,11 (2015  €2.308,39 ).
De kosten bedroegen € 25.053,02 (2015 € 25.926,42 ) waarvan € 1.053,02 (2015  € 2.926,42 ) organisatiekosten (onder meer reis- en verblijfkosten en kosten voor de eigen website).
Voor kosten voor onderzoek en ontwikkeling: € 24.000,- (2015:  € 23.000 )  :

 • Project Dr. Wieten (toezegging 2014) € 9.000,-
 • Project Drs. Drent (toezegging 2015) € 6.000,-
 • Project Drs. Maes (toezegging 2016) € 7.000,-
 • Bijdrage Proefschrift Drs.Nijhof          € 2.000,-

Voor de toezeggingen in 2014 en 2015 is een Bestemmingsreserve gecreëerd, waar de uitgaven in 2016 op zijn belast; er resteert per einde jaar 2016 nog een Bestemmingsreserve Project 2014 van € 15.000,-, voor Project 2015 van € 9.000,- en voor Project 2016 € 7.000,.

Na verrekening van de project uitgaven met de Bestemmingsreserves, resulteert een positief resultaat 2016 van 6.196,83.

Per 31-12-2016 bedraagt de Vrije Reserve van FS (voor bijboeking van het jaarresultaat 2016) € 132.645,56 en de Bestemmingsreserves  € 31.000,- voor de resterende toegekende subsidies aan de projecten van Dr. Maes, Drs. Drent,  en Dr. Wieten.

Bestuur
Per 1 januari 2016 was de samenstelling:
– Tjaart Hollenbeek Brouwer (lid);
– Ria Kosten (lid);
– Bert van Leeuwen (voorzitter);
– Jan Trapman (penningmeester);
– Jan Vesseur (lid)
– Henk Lokhorst (aanwezig als voorzitter MAR).

In 2016 vergaderde het bestuur 3 keer.

Per 31 december 2016 was de samenstelling van het bestuur:
– Bert van Leeuwen (voorzitter);
– Jan Trapman (penningmeester);
– Vacature (secretaris);
– Tjaart Hollenbeek Brouwer (lid);
– Ria Kosten (lid);
– Jan Vesseur (lid).
– Frits Sobels (lid)
– Henk Lokhorst (aanwezig als voorzitter MAR).

Er zijn in het bestuur vier commissies gevormd:

 • Algemeen Beleid (AB)
  Deze commissie bereidt vergaderingen voor en coördineert het beleid van het bestuur
 • Externe Contacten en onderzoeksprojecten(E&O)
  Deze commissie onderhoudt o.a. de contacten met de verschillende medische universiteiten en coördineert de jaarlijkse ronde van subsidieverlening voor nieuwe projecten.
 • Financiën, begroting en fondsenwerving(F&W)
 • Public relations, website en Hematon-MW (P&W)

Website
Op de website www.fondsstimulans.nlis de belangrijkste informatie over FS te vinden: samenvattingen van gesubsidieerde projecten, het jaarverslag,    informatie voor onderzoekers over subsidievoorwaarden en de samenstelling van het bestuur. Ook  het Beleidsplan wordt gepubliceerd op de website.